HomeInfoOver onsDegustatiesContactLevering/ Verzendkosten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de verkoper
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Aanbod
Artikel 5 – Overeenkomst
Artikel 6 – Prijzen
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Gebreken en klachten
Artikel 10 – Herroepingsrecht
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Overmacht
Artikel 14 – Duurtransacties
Artikel 15 – Intellectueel eigendomsrecht
Artikel 16 – Persoonsgegevens
Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Artikel 18 – Diverse bepalingen
ARTIKEL 1. DEFINITIES
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt – Tempo del Vino;
Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tempo del Vino in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan;
Producten: het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepinsgrecht: de mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: Kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd gespreid is;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
ARTIKEL 2. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER
Handelsbenaming: Tempo del Vino
Vennootschapsvorm: eenmanszaak
Ondernemingsnummer: BE0744716411
BTW-identificatienummer: BE0744716411
Vennootschapszetel: Kerkstraat 60, 9473 Welle

Telefoon: +32 (0) 476875846
E-mail: tempodelvino@gmail.com
Bankrekeningnummer: 
BNP Paris Bas BE60 0018 8347 5470
BIC GEBABEBB36A
ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tempo del Vino alsmede op elke met Tempo del Vino aangegane overeenkomst.
Het gebruik van de webshop en/of het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website alsmede alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de website.
De koper aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn met uitsluiting van eigen of andere voorwaarden van de koper, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
Deze algemene voorwaarden zijn ondergeschikt aan eventuele aanvullende en/of bijzondere voorwaarden die indien nadrukkelijk aangegeven, van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten, tenzij anders is bepaald.
Van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
Tempo del Vino behoudt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden, op elk ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Het is dan ook aanbevolen deze voorwaarden regelmatig te consulteren.
Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 jaar bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige kunnen we deze bestelling weigeren.
Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we beslissen om je bestelling te weigeren.
ARTIKEL 4. AANBOD
Elk aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde aangepast of ingetrokken worden door Tempo del Vino. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. De koper kan steeds bijkomende uitleg over het aanbod krijgen. Tempo del Vino kan echter niet garanderen dat bepaalde eigenschappen van producten na verloop van tijd niet wijzigen, onder meer met het oog op een kwaliteitsverbetering. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn vergissingen of fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval Tempo del Vino geenszins aansprakelijk kan gesteld worden.
Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Deze brengen evenwel geen contractuele verplichtingen teweeg in hoofde van Tempo del Vino kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld op basis van de inhoud of voorstellingswijze van deze afbeeldingen.
ARTIKEL 5. OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper een bevestigingsmail van de bestelling ontvangt van Tempo del Vino. Na ontvangst van de bestelling ontvangt de klant een bevestiging met de details van de overeenkomst en een factuur. Na ontvangst van betaling is de overeenkomst definitief en begint de leveringstermijn te lopen.
De koper en Tempo del Vino komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodat het ontbreken van een gewone handtekening niet afdoet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. De elektronische bestanden van Tempo del Vino gelden hierbij als een vermoeden van bewijs in de mate de wet dit toelaat.
De plaats van levering wordt schriftelijk overeengekomen op het moment van de overeenkomst. Wijzigingen van leveringsadres moeten schriftelijk worden meegedeeld en eventuele bijkomende kosten worden doorgerekend. Mogelijks vinden er deelleveringen plaats naargelang de omvang en de diversiteit van de bestelling.
Artikel 6. Prijzen
Alle prijzen worden weergegeven in euro, inclusief alle belastingen die van toepassing zijn in België waaronder BTW.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven of accijnzen.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
De koper is de prijs verschuldigd die Tempo del Vino in haar bevestiging conform artikel 5.1. van deze voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden (bvb. typefouten), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Tempo del Vino worden gecorrigeerd.
Indien er bijkomende leveringskosten verschuldigd zijn, word het bedrag hiervan duidelijk en voorafgaand aan de goedkeuring van de bestelling door de koper meegedeeld.
ARTIKEL 7. BETALING
Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald:
cash bij afhaling;
via kredietkaart Visa / Mastercard bij afhaling
via Bancontact / Mister Cash bij afhaling
via voorafgaandelijke overschrijving bij levering
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen is geen speciale software vereist. Een veilige SSL-verbinding kan worden herkend aan het ‘slotje’ in de onderste statusbalk van uw browser.
In het geval door Tempo del Vino een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van de termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Tempo del Vino is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.
Bij niet of niet tijdige betaling door de koper is de koper een verwijlrente op het openstaand bedrag verschuldigd aan een jaarlijkse rentevoet van 12%, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag van algehele betaling. Daarnaast is de koper een forfaitair schadebeding van 10 % verschuldigd, met een minimum van 50 euro.
De koper dient tevens in te staan voor alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard ook die Tempo del Vino als gevolg van niet nakoming door de koper van diens (betalings-)verplichtingen, heeft moeten dragen.In geval van niet tijdige betaling heeft Tempo del Vino de mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot wanneer de koper de betalingsverplichtingen integraal is nagekomen, met inbegrip van de betaling van de desgevallend verschuldigde rente en kosten.
ARTIKEL 8. LEVERING
Tempo del Vino zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Tempo del Vino streeft ernaar om bestellingen binnen de kortst mogelijke termijn voor levering te versturen met een uiterste leveringstermijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
Behalve voor een consument-koper geldt voornoemde levertijd slechts als indicatie zodat hieraan geen rechten kunnen ontleend worden en Tempo del Vino niet aansprakelijk kan worden gesteld.
Een consument-koper heeft het recht om in geval van niet tijdige en/of gedeeltelijke levering de overeenkomst zonder kosten te ontbinden tenzij er sprake is van factoren waarop Tempo del Vino geen invloed heeft zoals overmacht, ongeval, onrust, stakingen, versperringen, overstromingen, etc. Indien de consument-koper een beroep doet op dit recht zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Tempo del Vino doet daarvoor een beroep op een externe dienstverlener. Deze zal uw aankoop leveren in de werkweek en binnen de gebruikelijke werkuren.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal producten in voorraad zijn), dan heeft Tempo del Vino het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. 
Indien de levering niet kan plaatsvinden omdat de koper de producten niet wenst te ontvangen of kan ontvangen dan zijn de kosten voor het terugzenden voor rekening van de koper.
De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is CTempo del Vino gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden de beschouwen (mits terugbetaling aan de koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).
De klant kan de bestelling ook zelf ophalen bij Tempo del Vino op het adres van de maatschappelijke zetel. Dit kan elke weekdag doch enkel op afspraak.
ARTIKEL 9. GEBREKEN EN KLACHTEN
De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen veertien (14) dagen na levering (of binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan de koper konden worden geleverd), aan Tempo del Vino schriftelijk ter kennis worden gebracht.
De koper, niet zijnde consument, is niet gerechtigd de producten waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige reden toch, dan komen alle kosten gekoppeld aan de terugzending ten laste van de koper. Tempo del Vino is in dit geval vrij de producten voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan en, op verzoek van de koper, aan de koper terug te zenden.
ARTIKEL 10. HERROEPINGSRECHT
De consument-koper kan binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product zonder opgave van reden en zonder betaling van een boete afzien van de aankoop. De bedenktermijn van 14 werkdagen begint te lopen vanaf de eerste dag die volgt op de levering van het product. Indien de laatste dag van de bedenktermijn op een zaterdag valt, wordt er geen rekening mee gehouden en eindigt de bedenktermijn op de eerstvolgende werkdag.
De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-koper.
De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering.
Indien de consument-koper van zijn recht tot herroeping gebruik wil maken, is hij verplicht hier binnen de 7 werkdagen na levering van de producten melding van te maken bij Tempo del Vino. Vervolgens dient het product in de staat waarin de consument-koper het product heeft ontvangen, te worden geretourneerd aan Tempo del Vino, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De retourzending dient goed verpakt te zijn en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd naar Tempo del Vino, Kerkstraat 60, 9473 Welle België. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Tempo del Vino niet aanvaard.
Er is geen herroepingsrecht wanneer de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeert.
Indien de consument-koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en de retourzending wordt in goede staat ontvangen, dan zorgt Tempo del Vino voor terugbetaling van het door de consument-koper aan Tempo del Vino betaalde bedrag via hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
Tempo del Vino kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade waaronder diefstal of verlies, die bij de terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
Indien het product niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke is verplicht haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de koper kan het product ook worden bezorgd tegen aan af te spreken prijs.
ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, met inbegrip van de vergoeding van eventuele rente, schadebeding en kosten.
De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID
In beginsel geldt voor de door Tempo del Vino geleverde producten de garantie zoals deze door de fabrikant of importeur van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de koper Tempo del Vino binnen een termijn van twee (2) maanden na ontdekking hiervan in kennis te stellen.
Daarnaast beschikt de consument-koper overeenkomstig de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen over een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming van de goederen dat bestaat bij de levering van de goederen, en zich manifesteert binnen de twee (2) jaar, te rekenen vanaf de levering. Ook de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.
Indien Tempo del Vino om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een koper die geen consument-koper is, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Tempo del Vino of de fabrikant zijn verricht
indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
indien gebreken en/of schade het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
De koper die geen consument-koper is, is gehouden Tempo del Vino te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Tempo del Vino zouden kunnen doen gelden (bvb. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
Het is mogelijk dat Tempo del Vino op haar webshop links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief en Tempo del Vino is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
ARTIKEL 13. OVERMACHT
In geval van overmacht is Tempo del Vino niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Tempo del Vino is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of op het enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
ARTIKEL 14. DUURTRANSACTIES
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van hoogstens één (1) maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximum twee (2) jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de koper de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden verder gezet als een overeenkomst van onbepaalde duur en zal de opzeggingstermijn na voortzetting van de overeenkomst maximum één (1) maand bedragen.
ARTIKEL 15. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de website berusten bij Tempo del Vino, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
Het is de koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tempo del Vino, haar toeleveranciers of andere rechtshebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.
ARTIKEL 16. PERSOONSGEGEVENS
Tempo del Vino zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.
Tempo del Vino neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Tempo del Vino , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van Oost Vlaanderen Afdeling Dendermonde, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechtbank als bevoegd aanwijst.
ARTIKEL 18. DIVERSE BEPALINGEN
Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden niet aan.

Afdrukken


Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop gemaakt met EasyWebshop